Stanovy

ASOCIACE VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ

 

čl. 1

Název, sídlo a hlavní cíle sdružení

Sdružení nese název: „Asociace vlastníků nemovitostí".

Asociace vlastníků nemovitostí (dále v těchto stanovách jen „Asociace") je sdružením právnických osob a fyzických osob se zaměřením na společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva a další vlastníky či pověřené správce nemovitostí.

Sídlo Asociace bylo určeno:  V Předpolí 1306/7, Praha 10 - Strašnice, PSČ 100 00.

Cíle Asociace jsou:

 1. podpora a ochrana veškerých zájmů bytových družstev a společenství vlastníků především pak v oblasti správy nemovitostí, finančních služeb a stavebnictví
 2. snižování nákladů na činnost jejích členů prostřednictvím dosahování úspor z rozsahu poptávaných služeb
 3. kolektivní vyjednávání s dodavateli veškerých služeb pro bytová družstva a společenství vlastníků
 4. podpora dobrého jména všech řádných i přidružených členů
 5. poskytování pomoci při vzniku a činnosti bytových družstev a společenství vlastníků
 6. společná propagace, práce s veřejností a se sdělovacími prostředky
 7. školící a certifikační služby pro vedení členských bytových družstev a společenství vlastníků
 8. rozšiřování znalostí a obecného povědomí o bytové problematice nejen u členů, ale také u jiných začínajících bytových organizací a veřejnosti

Asociace je právnickou osobou vzniklou podle zákona č.83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, svou činnost vykonává v souladu s těmito stanovami a s platnými právními předpisy a to na území celé České republiky.

Asociace se může stát členem jiných právnických osob s obdobným předmětem činnosti. Asociace může též sjednávat smlouvy o součinnosti s jinými sdruženími k dosažení určitého cíle, popřípadě k uplatňování jiného společného zájmu.

 

 

čl. 2

Vznik a druhy členství

Členství v Asociaci je dobrovolné. Asociace rozděluje členy na dvě skupiny - řádné členy a přidružené členy.

Přidruženým členem se může stát jakákoliv právnická osoba či fyzická osoba starší 18 let přijetím přihlášky a zaplacením ročního členského příspěvku dle příspěvkového řádu.

Řádným členem se může stát fyzická osoba starší 18 let či právnická osoba na návrh alespoň dvou řádných členů po podání přihlášky a zaplacení ročního členského příspěvku dle příspěvkového řádu. Při založení Asociace se řádnými členy stávají všichni členové přípravného výboru.

Je-li uchazečem o členství právnická osoba, musí být k vyplněné členské přihlášce přiložena kopie výpisu z rejstříku (obchodního či jiného)k datu podání ne starší tří měsíců. Je-li uchazečem o členství fyzická osoba, musí být k vyplněné přihlášce předložen průkaz totožnosti a výpis evidence z rejstříku trestů.

Přihlášky řádných i přidružených členů schvaluje vždy představenstvo Asociace.

Výši ročních členských příspěvků stanovuje příspěvkový řád, který schvaluje představenstvo a stvrzuje revizor účtů.

 

čl. 3

Zánik členství

Řádné i přidružené členství může zaniknout:

 1. vystoupením - řádný člen i přidružený člen může své členství zrušit písemnou výpovědí u představenstva Asociace.  Výpověď nabývá platnosti dnem, v němž byla doručena představenstvu Asociace. Výpovědí nevzniká nárok na vrácení poplatku nebo části poplatku za daný kalendářní rok, ve kterém byla výpověď podána.
 2. zrušením členství pro neplacení členských příspěvků - členství zaniká k 31. 12. kalendářního roku předcházejícího roku, za nějž člen nezaplatil členské příspěvky
 3. vyloučením člena pro hrubé porušení stanov nebo jiné hrubé porušení obecně závazných předpisů a jiných norem nebo na základě rozhodnutí představenstva
 4. úmrtím člena
 5. zánikem právnické osoby
 6. dohodou o ukončení členství

 

 

 

čl. 4

Práva a povinnosti členů

Řádní členové mají právo:

 1. Účastnit se jednání a rozhodování valné hromady
 2. Volit a odvolávat představenstvo
 3. Volit a odvolávat revizora účtů
 4. Předkládat Asociaci svoje podněty, připomínky a návrhy a být o jejich vyřízení informován
 5. Používat služeb a informací poskytovaných Asociací. V případě, že je řádný člen nebo přidružený člen v prodlení s placením členských příspěvků nemusí být informace a služby tomuto členu poskytovány.
 6. Využívat výhod vyplývajících ze spolupráce Asociace se všemi partnerskými organizacemi a spřízněnými společnostmi.
 7. Využívat výhod vyplývajících z kolektivního vyjednávání Asociace

 

Přidružení členové mají právo:

 1. Předkládat Asociaci svoje podněty, připomínky a návrhy a být o jejich vyřízení informován
 2. Používat služeb a informací poskytovaných Asociací. V případě, že je řádný člen nebo přidružený člen v prodlení s placením členských příspěvků nemusí být informace a služby tomuto členu poskytovány.
 3. Využívat výhod vyplývajících ze spolupráce Asociace se všemi partnerskými organizacemi a spřízněnými společnostmi.
 4. Využívat výhod vyplývajících z kolektivního vyjednávání Asociace

 

Všichni Členové jsou povinni:

 1. dodržovat stanovy,
 2. plnit usnesení valné hromady,
 3. přispívat podle usnesení valné hromady na činnost Asociace,
 4. poskytovat pro činnost Asociace nezbytně nutné statistické údaje a informace stanovené valnou hromadou.

Výše členských příspěvků pro první rok činnosti byla stanovena na 970,- Kč (slovy: Devětsetsedmdesátkorunčeských) pro řádné i přidružené členy.

 

 

čl. 5

Orgány Asociace

Orgány Asociace jsou:

 1. valná hromada,
 2. představenstvo,
 3. revizor účtů

K plnění svých úkolů mohou orgány Asociace zřizovat stálé i dočasné pomocné orgány.

Funkční období členů představenstva a revizora účtů je čtyřleté a u všech členů těchto orgánů  končí shodně, tedy i v případě členství v orgánu na základě doplňovacích voleb. Dosavadní členové představenstva a revizor účtů vykonávají svoji funkci po skončení funkčního období do dne zvolení nových členů těchto orgánů podle stanov.

 

čl. 6

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace, která projednává a rozhoduje záležitosti uvedené ve stanovách, popřípadě další záležitosti, které si k projednání či rozhodování sama vyhradí.

Valná hromada:

 1. projednává hlavní směry rozvoje Asociace,
 2. schvaluje stanovy a jejich změny,
 3. volí a odvolává členy představenstva a revizora účtů,
 4. projednává zprávy o činnosti a hospodaření Asociace
 5. schvaluje rozpočet Asociace,
 6. určuje výši příspěvků členů Asociace,

Valná hromada je:

 1. řádná, kterou svolává představenstvo jednou ročně
 2. mimořádná, kterou svolává představenstvo v případě potřeby, nebo na základě písemné žádosti revizora účtů. V žádosti musí být uvedeny důvody navrhovaného svolání a návrh programu. Valná hromada musí být svolána nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti.

Svolání valné hromady a program jednání vyhlašuje představenstvo nejméně 6 týdnů před valnou hromadou. Pozvánka na valnou hromadu s uvedením místa a času jejího konání a program musí být odeslány řádným členům Asociace nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. Pozvánku lze zaslat i elektronickou cestou v případě předchozího souhlasu s elektronickou komunikací mezi Asociací a členem.

Valná hromada je usnášeníschopná v případě účasti alespoň 50% členů. Za rozhodnutí valné hromady je považována nadpoloviční většina přítomných členů.

 

čl. 7

Představenstvo

Představenstvo je statutárním a výkonným orgánem Asociace.  Představenstvo má nejméně tři členy.

Představenstvo je oprávněno jednat jménem Asociace navenek ve všech náležitostech, pokud stanovy nevyhrazují určité oprávnění jinému orgánu.

Jménem představenstva jedná navenek předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva.

Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za Asociaci předseda, popřípadě místopředseda + další člen představenstva.

Představenstvo se schází podle potřeby. Schůzi představenstva svolává návrhem (písemným nebo ústním) předseda představenstva v případě nepřítomnosti předsedy svolává schůzi místopředseda. Představenstvo je povinno se sejít na základě tohoto návrhu.

Představenstvo odpovídá za svoji činnost valné hromadě.

Schůzi řídí předseda představenstva v případě nepřítomnosti místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva.

Rozhoduje o přijetí nebo vyloučení řádných i přidružených členů.

Představenstvo volí ze svého středu předsedu a jednoho místopředsedu.

čl. 8

Předseda

Předseda je představitelem Asociace ve vztahu ke státním orgánům a dalším právním subjektům.

Řídí a organizuje běžnou činnost Asociace a plní funkce vedoucího organizace podle obecně závazných právních předpisů.

V době nepřítomnosti předsedy jej v plném rozsahu zastupuje představenstvem určený místopředseda nebo pověřený člen představenstva.

 

čl. 9

Revizor účtů

Revizor účtů je kontrolním orgánem Asociace a je oprávněn kontrolovat hospodaření (zejména příjmy a výdaje v porovnání s rozpočtem) Asociace.

Revizora účtů volí valná hromada. Revizor účtů nemusí být řádným ani přidruženým členem Asociace.

Revizor účtů odpovídá za svoji činnost valné hromadě.

Revizor účtů jedná podle potřeby.

Revizor účtů předkládá jednou ročně zprávu o hospodaření řádným členům Asociace.

 

čl. 10

Zásady hospodaření

Asociace hospodaří s vlastním majetkem, nabývá práv a zavazuje se svým jménem.

Za závazky odpovídá Asociace celým svým majetkem.

Asociace neodpovídá za závazky, ztráty a schodky jednotlivých řádných i přidružených členů Asociace.

Zdrojem činnosti Asociace jsou především členské příspěvky. Členové Asociace platí členské příspěvky ve výši 970,- Kč ročně (fyzické osoby), respektive 1500,- Kč ročně (právnické osoby). O změně výše členských příspěvků rozhoduje představenstvo s revizorem účtů valorizaci členských příspěvků. Prostředky pro svoji činnost získává Asociace i z dalších zdrojů, kterými mohou být sponzorské příspěvky či mimořádné vklady členů.

Asociace hospodaří podle rozpočtu schváleného valnou hromadou.   

Rozpočet a účetní závěrku schvaluje svými usneseními představenstvo a revizor účtů v případě, že v daném roce není svolána valná hromada. Odsouhlasený rozpočet a účetní závěrka musí být zaslány na vědomí řádným členům Asociace.

Cílem Asociace je hospodařit pokud možno vždy s vyrovnaným rozpočtem. Po pokrytí nutných režijních nákladů na zajištění chodu Asociace budou prostředky užívány na zkvalitňování služeb pro řádné i přidružené členy.

 

čl. 11

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení se člen nemůže odvolat.

Změny ve stanovách lze provádět jen po rozhodnutí valné hromady.

Stanovy jsou závazné pro všechny řádné i přidružené členy.

Stanovy byly přijaty na ustavující schůzi přípravného výboru Asociace konaného dne 26. 4. 2010.

 

Ing. Marek Rýznar
Předseda přípravného výboru