O bytových družstvech

O bytových družstvech

  • Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů.
  • Družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých členů, je bytové družstvo.
  • Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické. Je-li podle stanov členství podmíněno pracovním vztahem k družstvu, může se členem stát fyzická osoba, která skončila povinnou školní docházku a dosáhla 15 let svého věku.
  • Družstvo musí mít své stanovy, které upravují práva a povinnosti jeho členů.
  • Členství zaniká písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením, prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práva povinností, vydáním exekučního příkazu k postižení členských práva povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce nebo zánikem družstva. Členství fyzické osoby zaniká smrtí. Dědic členských práv a povinností zůstavitele se stává novým členem družstva.
  • Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.
  • Orgány družstva jsou: členská schůze, představenstvo, kontrolní komise, další orgány družstva podle stanov.
  • Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva.

Právní úprava je obsažena v zákoně č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.